Obchodní podmínky

Základní informace

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.expodum.cz mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona na ochranu spotřebitele č.102/2014 Zb.

Prodávajícím je: MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12, Liptovský Mikuláš 031 01. IČO: 36656020, DIČ:2022225326. Tel.737392722, e-mail: info@expodum.cz . Zapsán v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č. 17828/L.

Kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Nákup, který je uskutečněný podnikatelským subjektem, se řídí dle pravidel Obchodního zákoníku č. 513/1991 Zb.

Za orgán dohledu pro ochranu spotřebitele se považuje Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.

Objednávka a uzavření smlouvy

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy dle Občanského zákoníku na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Ceny zboží

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady za doručení. Tyto jsou uvedeny na stránce při každého produktu a v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující také vidí celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží.

Platba za zboží

Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží:

  • Dobírka: platba kurýrovi při převzetí zboží
  • Hotovost: při osobním přebírání zboží

Součástí objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu za objednané zboží prodávajícímu.

Dodání zboží

Pokud není dodací lhůta u produktu uvedená, platí, že prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

  • jednotlivé položky zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí té položky zboží, která byla dodána jako poslední, 
  • dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  • zboží dodává opakovaně v určeném období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

V případě nedoručení zásilky v důsledku nevyzvednutí ze strany příjemce a jejího následného vrácení odesílateli si vyhrazujeme právo účtovat poplatek za opětovné doručení.

Reklamační pořádek

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. V případě použitých věcí nenese odpovědnost za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. V případě věcí prodávaných za nižší cenu nenese odpovědnost za vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena. Nejde-li o věci, které rychle podléhají zkáze, nebo o věci použité, prodávající nese odpovědnost za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců a začíná plynout od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Záruční doba na služby (oprava nebo úprava věci) je 3 měsíce. Záruční doba na zhotovení věci na zakázku je 3 měsíce. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní přiloženém vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty.

Prodávající poskytuje prodlouženou záruku na rozkládací konstrukci značky EXPODOM s dobou trvání 36 měsíců spotřebitelům, kteří si koupili nový výrobek v době od 20.2.2020 do odvolání. Prodloužená záruka počíná dnem bezprostředně následujícím po skončení zákonné 24 měsíční záruční doby. Prodlouženou záruku lze poskytnout pouze spotřebiteli (tedy ne jiným konečným kupujícím). Prodávající poskytuje prodlouženou záruku v rozsahu, jako v případě zákonné záruční doby.

Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 12 měsíců. Spotřebitelem je fyzická osoba (nepodnikatel), která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, / nákup na IČO, DIČ / .V praxi to znamená, že osoba, která není spotřebitelem ve smyslu zákona, nemá nárok bezdůvodně vrátit zboží nebo odstoupit od smlouvy a ani automaticky nárok na 24 měsíční záruční dobu či vyřízení reklamace do 30 dní. Spotřebitel, kterému byl zhotoven zboží podle zvláštních požadavků - potisk stanu, úprava plachet, nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. 

Záruka se vztahuje za závady, které se projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě. Záruku podle zákona lze uplatnit pouze na výrobní vady. Za výrobní vadu nepovažuje běžné opotřebení. 

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nepřiměřeným zacházením a závady způsobené nepřiměřeným používáním. Poškození může vzniknout při nedostatečném kotvení nebo v případě nepříznivých povětrnostních vlivů. Poškození, které vznikne vlivem povětrnostních podmínek, silného větru, dlouhotrvajícího slunečního záření, mrazu, zvlhnutí či zaplísnění nespadá do záručních podmínek. Tyto vlivy výrazně snižují životnost výrobku a nelze je považovat za výrobní vady. Životnost výrobku nelze zaměňovat se záruční dobou. 

UPOZORNĚNÍ: V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je třeba stan složit a uložit. Stan by neměl být vystaven silnému nárazovému větru, silnému dešti a krupobití. Stan neskládejte, pokud jsou stěny nebo střecha vlhké. Střechu stanu a boční stěny doporučujeme dostatečně vysušit. V opačném případě mohou být poškozeny plísní. Vždy používejte kotvící a upevňovací doplňky. 

Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než předávající, záruční doba začne plynout až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a k provedení služby poskytl řádně a včas potřebnou součinnost.

Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Pro uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi. Má-li zboží vadu, kterou lze odstranit, kupující má právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vady, pokud tím kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, kupující má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přináleží kupujícímu, jde-li o vady sice odstranitelné, jestliže kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo kvůli většímu počtu vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla prodávajícího.

Uvádí-li se však v záručním listě záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující uplatní své právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

Dojde-li k výměně, záruční doba začne plynout znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

V případě uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Uplatnil-li kupující reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení, které odůvodňuje zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení.

Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neplyne.

Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. Při uplatnění reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, má-li kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel. V případě, že jste podnikatelem,( IČO,DIČ ),tzn. právnickou osobou či osobou, která zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy v průběhu 14 dní od nákupu se na vás nevztahuje. Odstoupením od smlouvy se rozumí i nepřevzetí objednaného zboží podnikatelům, v takovém případě si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a) jednotlivé položky zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí té položky zboží, která byla dodána jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením plynutí lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  • prodej zboží, které rychle podléhá snížení jakosti nebo zkáze,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím.

Kupující může své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na https://www.expodom.sk/...podom.sk.pdf.

Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den 14 denní lhůty.

Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovného a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako použil kupující při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiné formě vrácení platby.

Prodávající není povinen kupujícímu uhradit dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než jakým je nejlevnější běžný způsob doručení, který je nabízen prodávajícím.

Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení, který je nabízen prodávajícím.

V případě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže by prodávající navrhl, že si vyzvedne zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za dodrženou, jestliže dojde k předání zboží k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží a rovněž náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Po doručení zboží má kupující možnost odzkoušet jeho funkčnost, odstupuje-li od smlouvy, nemůže zboží používat. Pro účely zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat jej jen takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v kamenném obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby v průběhu lhůty určené pro odstoupení od smlouvy zacházel se zbožím a kontroloval jej s náležitou péčí. Například v případě zakoupení stanu by jej měl kupující jen vyzkoušet, ale neměl by jej používat, a zboží by měl vrátit s původními visačkami, případně jinými ochrannými nebo identifikačními prostředky.

Alternativní řešení sporů

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@expodum.cz), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů a adresovat jej subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS lze najít na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Spotřebitel může návrh podat způsobem, který je určený podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která v průběhu uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu vzniklého mezi spotřebitelem a prodávajícím, který vyplývá ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisí se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může požadovat od spotřebitele úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Ochrana osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou uzavírá prodávající s kupujícím vytvořením objednávky prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Tato spotřebitelská smlouva je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvním požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro nákup v e-shopu prodávajícího. Pokud kupující neposkytne všechny požadované osobní údaje prodávajícímu, může to mít za následek neuzavření kupní smlouvy.
Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy.

Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího.

Osobní údaje kupujícího jsou v informačním systému prodávajícího uchovávány po dobu 10 let.

Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, nebo jinou formu (e-mailem, písemně).

Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám - poštovním společnostem (kurýrům) a společnosti, která zpracovává účetní doklady.

Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují.

Prodávající může poskytnout osobní údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) společnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučně pro účely programu "Ověřeno zákazníky", pro získání zpětné vazby od kupujícího v souvislosti s uskutečněným nákupem v e-shopu prodávajícího.

Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.) i bez předchozího souhlasu kupujícího. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailová adresa kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely, svůj nesouhlas může kupující kdykoliv vyjádřit například prostřednictvím odeslání zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího se žádostí o odhlášení z newsletteru nebo kliknutím na link uvedený v e-mailové zprávě. Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám, také nebudou zveřejněny.

Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího. Kupující má právo získat přístup k těmto údajům a také k informacím týkajících se účelu jejich zpracování, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícímu je bezplatné. Požádá-li kupující o poskytnutí osobních údajů opakovaně, bude mu účtován administrativní poplatek ve výši 5 €.

Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může také namítat zpracovávání osobních údajů.

Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné i pro účely archivace (pro splnění povinnosti prodávajícího ve smyslu právních předpisů SR, například uchovávání účetních dokladů po dobu 10 let). Bude-li kupující žádat o vymazání osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.

Kupující má právo požadovat, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.

Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.

Kupující má právo namítat, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněného zájmu prodávajícího.

Kupující při podezření, že se jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj. registrace v e-shopu za účelem budoucího nákupu nebo třeba vyžádání poptávky, cenové nabídky či informací o zboží a službách prodávajícího).

S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies, díky nimž si internetový obchod může po určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně pro marketingové účely. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně nucen ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.